สิ่งที่ควรรู้ในการทำแผ่นพับ

articles

แผ่นพับ เป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กระดาษพับเป็นตอน ๆ เพื่อความสะดวกในการพกพา และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื้อหาในแผ่นพับจะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนทำให้อ่านง่ายขึ้น นับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี

การทำแผ่นพับมักใช้รูปแบบของกระดาษแผ่นเดียว ตีพิมพ์ 2 หน้า แล้วพับอย่างน้อย 1 พับ ซึ่งในปัจจุบันมีลูกเล่นและวิธีการพับที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรสนิยมของเจ้าของสินค้า รสนิยมของผู้ออกแบบ วิธีการแจกจ่าย และกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น

  1. การพับ 1 ทบ (Half Fold / Bi Fold) เป็นการพับโดยแบ่งครึ่งกระดาษออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน สามารถพับได้ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน

01 bi fold

 

  1. การพับ 2 ทบ แบบตัว Z (Z Fold) เป็นการพับโดยแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนหนึ่งพับทบเข้าหาแกนกลางทางด้านหน้า และอีกส่วนหนึ่งพับทบเข้าหาแกนกลางด้านหลัง เมื่อสังเกตลักษณะของกระดาษตามแนวขวางจะเห็นเป็นรูปเหมือนตัวอักษร N

 

02 Z fold

 

  1. การพับ 2 ทบ แบบคู่ขนาน (Parallel Fold) เป็นการพับโดยแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยส่วนซ้ายและส่วนขวาพับทบเข้าหาแกนกลางในด้านเดียวกัน

 

03 parallel fold

 

  1. พับ 2 ทบ แบบบานประตู (Gate Fold) เป็นการพับโดยแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแกนกลางมีขนาดเท่ากับส่วนซ้ายและส่วนขวารวมกัน โดยส่วนซ้ายและส่วนขวาพับทบเข้าหาแกนกลางในด้านเดียวกัน ทำให้มีลักษณะเหมือนบานประตูที่เปิดออกทางซ้ายและขวาได้

 

04 gate fold

 

  1. การพับ 3 ทบ แบบตัว M หรือ W (M / W Fold) เป็นการพับโดยแบ่งกระดาษออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยพับสลับซิกแซ็กไปมา เมื่อสังเกตลักษณะของกระดาษตามแนวขวางจะเห็นเป็นรูปเหมือนตัวอักษร M หรือ W

 

05 M-W fold-cp

 

  1. การพับ 3 ทบ แบบคู่ขนาน 2 ชั้น (Double Parallel Fold) เป็นการพับโดยแบ่งกระดาษออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน และพับให้ 2 ส่วนฝั่งใดฝั่งหนึ่งสามารถเข้าไปซ้อนด้านในระหว่าง 2 ส่วนอีกฝั่งหนึ่งได้

 

06 double parallel fold

 

  1. การพับซ้อน (French Fold) เป็นการพับหลาย ๆ ทบซ้อนกัน โดยใช้ทั้งการพับตามแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้หน้ากระดาษถูกแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ส่วน

 

07 french fold

 

นอกจากรูปแบบการพับที่หลากหลายแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำแผ่นพับก็คือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร เนื่องจากแผ่นพับโดยทั่วไปจะมีมีตัวเลขหน้ากำกับ เมื่อผู้ทำแผ่นพับจึงต้องลำดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวิธีการพับ และธรรมชาติในการคลี่กระดาษของผู้อ่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านกเดความสับสน โดยแผ่นพับที่ดีจะต้องมีการกำหนดว่าเนื้อหาส่วนใดมาก่อนและเนื้อหาส่วนใดมาทีหลัง นอกจากนี้ ผู้จัดทำยังสามารถนำเทคนิคเรื่องการพาดหัว ภาพประกอบ สีและฟอนต์ของตัวอักษร มาเป็นตัวช่วยในการลำดับเนื้อหา

เชื่อได้เลยว่าหากแผ่นพับได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนสร้างโอกาสในการค้าขาย อันเป็นผลมาจากการลดต้นทุน ลดเวลาในการตอบคำถาม และสามารถอ่านทวนซ้ำได้ตลอดเวลา